จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์

จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง : เชียรใหญ่ – บ่อล้อ – ชะอวด – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.เชียรใหญ่
2 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 0 ชั่วโมง
3 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.ชะอวด 0 ชั่วโมง
4 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 1 ชั่วโมง
5 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 0 ชั่วโมง
6 นครศรีธรรมราช จุดจอดหอนาฬิกา 1 ชั่วโมง  20 นาที
7 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 1 ชั่วโมง  25 นาที
8 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 1 ชั่วโมง  25 นาที
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ 1 ชั่วโมง  25 นาที
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 1 ชั่วโมง  25 นาที
11 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 1 ชั่วโมง  25 นาที
12 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 3 ชั่วโมง  15 นาที
13 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 1 ชั่วโมง  25 นาที
14 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 1 ชั่วโมง  25 นาที
15 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 1 ชั่วโมง  25 นาที
16 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 1 ชั่วโมง  25 นาที
17 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 1 ชั่วโมง  25 นาที
18 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
19 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ทุ่งสง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วมาลี 0 ชั่วโมง
4 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วอรพรรณ 0 ชั่วโมง
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดร้านสมหมาย 0 ชั่วโมง
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดกุยบุรี 0 ชั่วโมง
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 0 ชั่วโมง
9 ชุมพร จุดจอดเขาโพธิ์ 0 ชั่วโมง
10 ชุมพร จุดจอดในเมืองชุมพร 0 ชั่วโมง
11 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 0 ชั่วโมง
12 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 0 ชั่วโมง
13 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง
14 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 0 ชั่วโมง
15 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 9 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วมาลี 0 ชั่วโมง
4 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วอรพรรณ 0 ชั่วโมง
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดร้านสมหมาย 0 ชั่วโมง
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดกุยบุรี 0 ชั่วโมง
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 0 ชั่วโมง
9 ชุมพร จุดจอดเขาโพธิ์ 0 ชั่วโมง
10 ชุมพร จุดจอดในเมืองชุมพร 0 ชั่วโมง
11 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 0 ชั่วโมง
12 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 0 ชั่วโมง
13 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง
14 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 0 ชั่วโมง
15 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 0 ชั่วโมง
16 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเวียงสระ 0 ชั่วโมง
17 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 0 ชั่วโมง
18 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 0 ชั่วโมง
19 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 0 ชั่วโมง
20 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ 0 ชั่วโมง
21 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 0 ชั่วโมง
22 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 9 ชั่วโมง
23 นครศรีธรรมราช จุดจอดหอนาฬิกา 9 ชั่วโมง  5 นาที
24 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 0 ชั่วโมง
25 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 0 ชั่วโมง
26 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.ชะอวด 9 ชั่วโมง  30 นาที
27 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 10 ชั่วโมง
28 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.เชียรใหญ่ 10 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – สุราษฎร์

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วมาลี 0 ชั่วโมง
4 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วอรพรรณ 0 ชั่วโมง
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดร้านสมหมาย 0 ชั่วโมง
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดกุยบุรี 0 ชั่วโมง
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 0 ชั่วโมง
9 ชุมพร จุดจอดเขาโพธิ์ 0 ชั่วโมง
10 ชุมพร จุดจอดในเมืองชุมพร 0 ชั่วโมง
11 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 0 ชั่วโมง
12 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 0 ชั่วโมง
13 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง
14 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 0 ชั่วโมง
15 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 0 ชั่วโมง
16 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ท่าชนะ 0 ชั่วโมง
17 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกพุนพิน 0 ชั่วโมง
18 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 8 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วมาลี 0 ชั่วโมง
4 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วอรพรรณ 0 ชั่วโมง
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดร้านสมหมาย 0 ชั่วโมง
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดกุยบุรี 0 ชั่วโมง
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 0 ชั่วโมง
9 ชุมพร จุดจอดเขาโพธิ์ 0 ชั่วโมง
10 ชุมพร จุดจอดในเมืองชุมพร 0 ชั่วโมง
11 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 0 ชั่วโมง
12 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ 0 ชั่วโมง
13 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 0 ชั่วโมง
14 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง
15 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 0 ชั่วโมง
16 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 0 ชั่วโมง
17 สุราษฎร์ธานี จุดจอดกองบิน 0 ชั่วโมง
18 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 0 ชั่วโมง
19 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเวียงสระ 0 ชั่วโมง
20 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 0 ชั่วโมง
21 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 0 ชั่วโมง
22 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 0 ชั่วโมง
23 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ 0 ชั่วโมง
24 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 0 ชั่วโมง
25 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 9 ชั่วโมง
26 นครศรีธรรมราช จุดจอดค่ายเทพฯ 0 ชั่วโมง
27 นครศรีธรรมราช จุดจอดกะปาง 9 ชั่วโมง  30 นาที
28 ตรัง จุดจอดแยกอันดามัน 0 ชั่วโมง
29 ตรัง จุดจอดห้วยยอด 10 ชั่วโมง
30 ตรัง จุดจอด ต.ลำภูรา 0 ชั่วโมง
31 ตรัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง 10 ชั่วโมง  15 นาที

 

จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วมาลี 0 ชั่วโมง
4 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วอรพรรณ 0 ชั่วโมง
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดร้านสมหมาย 0 ชั่วโมง
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดกุยบุรี 0 ชั่วโมง
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 0 ชั่วโมง
9 ชุมพร จุดจอดเขาโพธิ์ 0 ชั่วโมง
10 ชุมพร จุดจอดในเมืองชุมพร 0 ชั่วโมง
11 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 0 ชั่วโมง
12 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 0 ชั่วโมง
13 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง
14 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 0 ชั่วโมง
15 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 0 ชั่วโมง
16 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเวียงสระ 0 ชั่วโมง
17 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 0 ชั่วโมง
18 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 0 ชั่วโมง
19 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 0 ชั่วโมง
20 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ 0 ชั่วโมง
21 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 0 ชั่วโมง
22 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 8 ชั่วโมง  50 นาที
23 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 0 ชั่วโมง
24 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 0 ชั่วโมง
25 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยก อ.ชะอวด 0 ชั่วโมง
26 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านทุ่งโป๊ะ 0 ชั่วโมง
27 นครศรีธรรมราช จุดจอดไม้เสียบ 0 ชั่วโมง
28 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 0 ชั่วโมง
29 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง
30 พัทลุง จุดจอดไสยวน 0 ชั่วโมง
31 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 9 ชั่วโมง  50 นาที
32 พัทลุง จุดจอด อ.เขาชัยสน 0 ชั่วโมง
33 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 10 ชั่วโมง  20 นาที
34 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 10 ชั่วโมง  40 นาที
35 พัทลุง จุดจอดคูหา 11 ชั่วโมง
36 สงขลา จุดจอด อ.รัตภูมิ 0 ชั่วโมง
37 สงขลา จุดจอด ต.นาสีทอง 0 ชั่วโมง
38 สงขลา จุดจอด ต.เขาพระ 0 ชั่วโมง
39 สตูล จุดจอด อ.ควนกาหลง 0 ชั่วโมง
40 สตูล จุดจอดนิคม 0 ชั่วโมง
41 สตูล จุดจอดฉลุง 11 ชั่วโมง  30 นาที
42 สตูล สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล 11 ชั่วโมง  45 นาที

 

จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วมาลี 0 ชั่วโมง
4 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วอรพรรณ 0 ชั่วโมง
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดร้านสมหมาย 0 ชั่วโมง
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดกุยบุรี 0 ชั่วโมง
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 0 ชั่วโมง
9 ชุมพร จุดจอดเขาโพธิ์ 0 ชั่วโมง
10 ชุมพร จุดจอดในเมืองชุมพร 0 ชั่วโมง
11 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 0 ชั่วโมง
12 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ 0 ชั่วโมง
13 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 0 ชั่วโมง
14 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง
15 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 0 ชั่วโมง
16 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 0 ชั่วโมง
17 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเวียงสระ 0 ชั่วโมง
18 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 0 ชั่วโมง
19 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 0 ชั่วโมง
20 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 0 ชั่วโมง
21 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ 0 ชั่วโมง
22 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 0 ชั่วโมง
23 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 9 ชั่วโมง
24 นครศรีธรรมราช จุดจอดค่ายเทพฯ 0 ชั่วโมง
25 นครศรีธรรมราช จุดจอดกะปาง 0 ชั่วโมง
26 ตรัง จุดจอดแยกอันดามัน 0 ชั่วโมง
27 ตรัง จุดจอดห้วยยอด 0 ชั่วโมง
28 ตรัง จุดจอด ต.ลำภูรา 0 ชั่วโมง
29 ตรัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง 10 ชั่วโมง
30 ตรัง จุดจอดย่านตาขาว 10 ชั่วโมง  20 นาที
31 ตรัง จุดจอดปะเหรียน 0 ชั่วโมง
32 ตรัง จุดจอดทุ่งยาว 10 ชั่วโมง  40 นาที
33 สตูล จุดจอดทุ่งหว้า 11 ชั่วโมง
34 ตรัง จุดจอด ต.สุโละ 0 ชั่วโมง
35 ตรัง จุดจอดบ้านห้วยไทร 0 ชั่วโมง
36 สตูล จุดจอดละงู 11 ชั่วโมง  20 นาที
37 สตูล จุดจอดท่าแพ 11 ชั่วโมง  40 นาที
38 สตูล จุดจอด ต.ทุ่งริ้น 0 ชั่วโมง
39 สตูล จุดจอดฉลุง 0 ชั่วโมง
40 สตูล สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล 12 ชั่วโมง

 

จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ป่าพยอม-โพธิ์ทอง-ใสยวน-พัทลุง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วมาลี 0 ชั่วโมง
4 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วอรพรรณ 0 ชั่วโมง
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดร้านสมหมาย 0 ชั่วโมง
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดกุยบุรี 0 ชั่วโมง
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 0 ชั่วโมง
9 ชุมพร จุดจอดเขาโพธิ์ 0 ชั่วโมง
10 ชุมพร จุดจอดในเมืองชุมพร 0 ชั่วโมง
11 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 0 ชั่วโมง
12 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 0 ชั่วโมง
13 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง
14 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 0 ชั่วโมง
15 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 0 ชั่วโมง
16 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเวียงสระ 0 ชั่วโมง
17 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 0 ชั่วโมง
18 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 0 ชั่วโมง
19 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 0 ชั่วโมง
20 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ 0 ชั่วโมง
21 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 0 ชั่วโมง
22 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 9 ชั่วโมง
23 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 0 ชั่วโมง
24 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 0 ชั่วโมง
25 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยก อ.ชะอวด 0 ชั่วโมง
26 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านทุ่งโป๊ะ 0 ชั่วโมง
27 นครศรีธรรมราช จุดจอดไม้เสียบ 0 ชั่วโมง
28 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 0 ชั่วโมง
29 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง
30 พัทลุง จุดจอดไสยวน 0 ชั่วโมง
31 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 10 ชั่วโมง

 

จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วมาลี 0 ชั่วโมง
4 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วอรพรรณ 0 ชั่วโมง
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดร้านสมหมาย 0 ชั่วโมง
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดกุยบุรี 0 ชั่วโมง
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 0 ชั่วโมง
9 ชุมพร จุดจอดเขาโพธิ์ 0 ชั่วโมง
10 ชุมพร จุดจอดในเมืองชุมพร 0 ชั่วโมง
11 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 0 ชั่วโมง
12 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 0 ชั่วโมง
13 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง
14 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 0 ชั่วโมง
15 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 0 ชั่วโมง
16 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ท่าชนะ 0 ชั่วโมง
17 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกพุนพิน 0 ชั่วโมง
18 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 8 ชั่วโมง
19 สุราษฎร์ธานี จุดจอด ต.ท่าทอง 0 ชั่วโมง
20 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ 8 ชั่วโมง  30 นาที
21 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านใน 8 ชั่วโมง  45 นาที
22 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.ขนอม 9 ชั่วโมง

 

จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง : ขนอม – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครศรีธรรมราช สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม
2 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 1 ชั่วโมง  30 นาที
3 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
4 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 9 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง : ตรัง – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตรัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
2 ตรัง จุดจอด ต.ลำภูรา 0 ชั่วโมง
3 ตรัง จุดจอดห้วยยอด 0 ชั่วโมง
4 ตรัง จุดจอดแยกอันดามัน 0 ชั่วโมง  30 นาที
5 นครศรีธรรมราช จุดจอดกะปาง 1 ชั่วโมง
6 นครศรีธรรมราช จุดจอดค่ายเทพฯ 0 ชั่วโมง
7 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 1 ชั่วโมง
8 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 1 ชั่วโมง
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ 1 ชั่วโมง
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 1 ชั่วโมง
11 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 1 ชั่วโมง
12 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 2 ชั่วโมง  15 นาที
13 สุราษฎร์ธานี จุดจอดกองบิน 0 ชั่วโมง
14 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 0 ชั่วโมง
15 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 0 ชั่วโมง
16 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง
17 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 0 ชั่วโมง
18 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 0 ชั่วโมง
19 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
20 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 10 ชั่วโมง  15 นาที

 

จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง : พัทลุง – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
2 พัทลุง จุดจอดไสยวน 0 ชั่วโมง
3 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง
4 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 0 ชั่วโมง  30 นาที
5 นครศรีธรรมราช จุดจอดไม้เสียบ 0 ชั่วโมง
6 นครศรีธรรมราช ปตท ไม้เสียบ 0 ชั่วโมง
7 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 0 ชั่วโมง  40 นาที
8 นครศรีธรรมราช จุดจอดสามตำบล 0 ชั่วโมง
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 1 ชั่วโมง  10 นาที
10 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 1 ชั่วโมง  10 นาที
11 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ 1 ชั่วโมง  10 นาที
12 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 1 ชั่วโมง  10 นาที
13 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 2 ชั่วโมง  30 นาที
14 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 1 ชั่วโมง  10 นาที
15 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 1 ชั่วโมง  10 นาที
16 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 10 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง : สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สตูล สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล
2 สตูล จุดจอดฉลุง 0 ชั่วโมง
3 สตูล จุดจอด ต.ทุ่งริ้น 0 ชั่วโมง
4 สตูล จุดจอดท่าแพ 0 ชั่วโมง
5 สตูล จุดจอดละงู 0 ชั่วโมง
6 ตรัง จุดจอดบ้านห้วยไทร 0 ชั่วโมง
7 ตรัง จุดจอด ต.สุโละ 0 ชั่วโมง
8 สตูล จุดจอดทุ่งหว้า 0 ชั่วโมง
9 ตรัง จุดจอดทุ่งยาว 0 ชั่วโมง
10 ตรัง จุดจอดย่านตาขาว 0 ชั่วโมง
11 ตรัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง 2 ชั่วโมง  30 นาที
12 ตรัง จุดจอด ต.ลำภูรา 2 ชั่วโมง  30 นาที
13 ตรัง จุดจอดห้วยยอด 2 ชั่วโมง  30 นาที
14 ตรัง จุดจอดแยกอันดามัน 3 ชั่วโมง
15 นครศรีธรรมราช จุดจอดกะปาง 3 ชั่วโมง  30 นาที
16 นครศรีธรรมราช จุดจอดค่ายเทพฯ 2 ชั่วโมง  30 นาที
17 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 3 ชั่วโมง  30 นาที
18 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 3 ชั่วโมง  30 นาที
19 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ 3 ชั่วโมง  30 นาที
20 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 3 ชั่วโมง  30 นาที
21 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 3 ชั่วโมง  30 นาที
22 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 5 ชั่วโมง
23 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 0 ชั่วโมง
24 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 0 ชั่วโมง
25 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง
26 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 0 ชั่วโมง
27 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 0 ชั่วโมง
28 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
29 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง : สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สตูล สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล
2 สตูล จุดจอดฉลุง 0 ชั่วโมง
3 สตูล จุดจอดควนโดน 0 ชั่วโมง
4 สตูล จุดจอด อ.ควนกาหลง 0 ชั่วโมง
5 สตูล จุดจอดเขาพระ 0 ชั่วโมง
6 สตูล จุดจอดนาสีทอง 0 ชั่วโมง
7 สงขลา จุดจอด อ.รัตภูมิ 0 ชั่วโมง
8 พัทลุง จุดจอดคูหา 0 ชั่วโมง
9 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 0 ชั่วโมง
10 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 1 ชั่วโมง  30 นาที
11 พัทลุง จุดจอด อ.เขาชัยสน 0 ชั่วโมง
12 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 2 ชั่วโมง
13 พัทลุง จุดจอดไสยวน 2 ชั่วโมง
14 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 2 ชั่วโมง
15 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 2 ชั่วโมง  30 นาที
16 นครศรีธรรมราช จุดจอดไม้เสียบ 2 ชั่วโมง  30 นาที
17 นครศรีธรรมราช ปตท ไม้เสียบ 2 ชั่วโมง  30 นาที
18 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 2 ชั่วโมง  50 นาที
19 นครศรีธรรมราช จุดจอดสามตำบล 2 ชั่วโมง  30 นาที
20 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 2 ชั่วโมง  30 นาที
21 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 3 ชั่วโมง  30 นาที
22 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ 3 ชั่วโมง  30 นาที
23 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 3 ชั่วโมง  30 นาที
24 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 4 ชั่วโมง  50 นาที
25 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 3 ชั่วโมง  30 นาที
26 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
27 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 11 ชั่วโมง  45 นาที

 

จุดรับตั๋วโดยสาร ทรัพย์ไพศาลทัวร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง     จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดตรัง

โทร. 0-7521-8718

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง  จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง

โทร. 08-7032-0055,08-7072-3355,08-4300-5265

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล    จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสตูล

โทร. 0-7472-3975

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. 0-7720-0846

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)        ชั้น 1 ช่องหมายเลข 33-36

โทร. 0-28946040-1

-สำนักงานทรัพย์ไพศาล อ.ทุ่งสง(ในเมือง)     สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ทุ่งส่ง(ในเมือง ติดธนาคารออมสิน ตรงข้ามสถานีรถไฟ)

โทร. 0-7541-2419

-สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม  สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม

โทร. 0-7552-8323

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ทรัพย์ไพศาลทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

ทรัพย์ไพศาลทัวร์ ที่ตั้ง : 26/37 หมู่ที่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 10170

โทรศัพท์ : 0-2894-6040-1

โทรสาร : 0-2422-3328

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)