จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์(สายใต้)

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
2 กระบี่ จุดจอด อ.คลองท่อม 0 ชั่วโมง
3 กระบี่ พรุดินนา 0 ชั่วโมง
4 กระบี่ จุดจอด อ.ลำทับ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่ 1 ชั่วโมง
6 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 2 ชั่วโมง
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเวียงสระ 2 ชั่วโมง  30 นาที
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 2 ชั่วโมง  30 นาที
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอดยางอุง 2 ชั่วโมง  40 นาที
10 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตลาดนาสาร 3 ชั่วโมง
11 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาเดิม 3 ชั่วโมง
12 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
2 กระบี่ จุดจอดบ้านทุ่ง 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 กระบี่ จุดจอด อ.ปลายพระยา 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบางสวรรค์ 1 ชั่วโมง  20 นาที
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-บางสวรรค์-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
2 กระบี่ จุดจอดบ้านทุ่ง 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 กระบี่ จุดจอด อ.ปลายพระยา 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบางสวรรค์ 1 ชั่วโมง
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
2 กระบี่ จุดจอดบ้านทุ่ง 0 ชั่วโมง  40 นาที
3 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 กระบี่ จุดจอด อ.ปลายพระยา 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบางสวรรค์ 1 ชั่วโมง  20 นาที
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 1 ชั่วโมง  50 นาที
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเวียงสระ 2 ชั่วโมง
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 2 ชั่วโมง
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตลาดนาสาร 2 ชั่วโมง  20 นาที
10 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 2 ชั่วโมง  30 นาที
11 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
2 กระบี่ จุดจอด อ.เหนือคลอง 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 กระบี่ จุดจอดลิกไนท์ 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 กระบี่ จุดจอด อ.เขาพนม 0 ชั่วโมง  30 นาที
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ชัยบุรี 1 ชั่วโมง
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอดควนสว่าง 1 ชั่วโมง  10 นาที
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 1 ชั่วโมง  20 นาที
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอดหน้าควน 1 ชั่วโมง  30 นาที
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเคียนซา 1 ชั่วโมง  40 นาที
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 6 ชั่วโมง  55 นาที
3 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 7 ชั่วโมง
4 กรุงเทพมหานคร สุขสำราญ 0 ชั่วโมง
5 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี 10 ชั่วโมง  25 นาที
6 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า 10 ชั่วโมง  35 นาที
7 พังงา จุดจอด อ.กะปง 10 ชั่วโมง  45 นาที
8 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : ตาขุน-เขาต่อ-ทับปุด-ทับคริสต์-พังงา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 6 ชั่วโมง  55 นาที
3 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 7 ชั่วโมง  15 นาที
4 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 7 ชั่วโมง  30 นาที
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 8 ชั่วโมง
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอด กิ่ง อ.บ้านตาขุน 9 ชั่วโมง  30 นาที
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พนม 9 ชั่วโมง  40 นาที
8 กระบี่ จุดจอดบ้านเขาต่อ 10 ชั่วโมง
9 พังงา จุดจอด อ.ทับปุด 10 ชั่วโมง  20 นาที
10 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 6 ชั่วโมง
3 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 6 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 7 ชั่วโมง  15 นาที
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 8 ชั่วโมง
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 0 ชั่วโมง
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาสาร 8 ชั่วโมง  20 นาที
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 8 ชั่วโมง  45 นาที
9 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่ 9 ชั่วโมง  30 นาที
10 กระบี่ จุดจอด อ.ลำทับ 10 ชั่วโมง  30 นาที
11 กระบี่ พรุดินนา 19 ชั่วโมง  30 นาที
12 กระบี่ จุดจอด อ.คลองท่อม 10 ชั่วโมง  35 นาที
13 กระบี่ บางผึ้ง 10 ชั่วโมง  45 นาที
14 กระบี่ จุดจอด อ.เหนือคลอง 10 ชั่วโมง  50 นาที
15 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
2 พังงา จุดจอด อ.กะปง 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า 2 ชั่วโมง
4 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี 2 ชั่วโมง  30 นาที
5 ระนอง จุดจอด อ.กะเปอร์ 4 ชั่วโมง  30 นาที
6 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 5 ชั่วโมง
7 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 6 ชั่วโมง
8 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 6 ชั่วโมง  30 นาที
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : พังงา – กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
2 พังงา จุดจอด อ.ทับปุด 0 ชั่วโมง
3 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 0 ชั่วโมง
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอด กิ่ง อ.บ้านตาขุน 0 ชั่วโมง
5 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 5 ชั่วโมง  55 นาที
3 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 6 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 7 ชั่วโมง
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 8 ชั่วโมง  20 นาที
6 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 9 ชั่วโมง
7 สุราษฎร์ธานี ราชภัฎสุราษฎร์ 9 ชั่วโมง  10 นาที
8 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสอนคนตาบอด 9 ชั่วโมง  10 นาที
9 สุราษฎร์ธานี ซอย10 9 ชั่วโมง  15 นาที
10 กรุงเทพมหานคร ศูนย์มะเร็ง 0 ชั่วโมง
11 สุราษฎร์ธานี ทุ่งเตา 9 ชั่วโมง  15 นาที
12 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตลาดนาสาร 9 ชั่วโมง  30 นาที
13 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 9 ชั่วโมง  40 นาที
14 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 9 ชั่วโมง  45 นาที
15 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกชัยบุรี 9 ชั่วโมง  50 นาที
16 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบางสวรรค์ 10 ชั่วโมง
17 กระบี่ จุดจอด อ.ปลายพระยา 10 ชั่วโมง  20 นาที
18 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 10 ชั่วโมง  30 นาที
19 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 0 ชั่วโมง
3 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกสวี 0 ชั่วโมง
5 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 9 ชั่วโมง  10 นาที
6 สุราษฎร์ธานี ราชภัฎสุราษฎร์ 9 ชั่วโมง  10 นาที
7 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสอนคนตาบอด 9 ชั่วโมง  10 นาที
8 สุราษฎร์ธานี ซอย10 9 ชั่วโมง  15 นาที
9 สุราษฎร์ธานี ทุ่งเตา 9 ชั่วโมง  15 นาที
10 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตลาดนาสาร 9 ชั่วโมง  40 นาที
11 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 9 ชั่วโมง  45 นาที
12 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 9 ชั่วโมง  50 นาที
13 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกชัยบุรี 12 ชั่วโมง
14 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบางสวรรค์ 12 ชั่วโมง
15 กระบี่ จุดจอด อ.ปลายพระยา 12 ชั่วโมง
16 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 13 ชั่วโมง
17 กระบี่ จุดจอดบ้านทุ่ง 0 ชั่วโมง
18 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 5 ชั่วโมง  55 นาที
3 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 6 ชั่วโมง
4 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 6 ชั่วโมง  30 นาที
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 6 ชั่วโมง  40 นาที
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาเดิม 9 ชั่วโมง  15 นาที
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาสาร 9 ชั่วโมง  40 นาที
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 9 ชั่วโมง  45 นาที
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 9 ชั่วโมง  50 นาที
10 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกชัยบุรี 10 ชั่วโมง
11 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบางสวรรค์ 10 ชั่วโมง  10 นาที
12 กระบี่ จุดจอด อ.ปลายพระยา 10 ชั่วโมง  20 นาที
13 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 10 ชั่วโมง  30 นาที
14 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 11 ชั่วโมง

 

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 0 ชั่วโมง
3 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 0 ชั่วโมง
4 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 0 ชั่วโมง
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 0 ชั่วโมง
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาสาร 9 ชั่วโมง  20 นาที
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 9 ชั่วโมง  30 นาที
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 9 ชั่วโมง  40 นาที
10 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ชัยบุรี 10 ชั่วโมง  30 นาที
11 กระบี่ จุดจอด อ.เขาพนม 10 ชั่วโมง  40 นาที
12 กระบี่ จุดจอด อ.เหนือคลอง 10 ชั่วโมง  50 นาที
13 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 11 ชั่วโมง

 

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาเดิม 0 ชั่วโมง
3 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาสาร 0 ชั่วโมง
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 0 ชั่วโมง
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 0 ชั่วโมง
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกชัยบุรี 0 ชั่วโมง
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบางสวรรค์ 0 ชั่วโมง
8 กระบี่ จุดจอด อ.ปลายพระยา 0 ชั่วโมง
9 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 0 ชั่วโมง
10 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 0 ชั่วโมง

 

 

จุดรับตั๋วโดยสาร ลิกไนท์ทัวร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่  จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ กระบี่

โทร. 0-7566-3502

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา   จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ พังงา

โทร. 0-7641-2300

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)        ชั้น 1 ช่องหมายเลข 37, 38, 39

โทร. 0-2894-6151-2

-อ.ตะกั่วป่า  จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ บขส.ตะกั่วป่า

โทร. 0-7641-2300

 

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ลิกไนท์ทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ลิกไนท์ทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

ลิกไนท์ทัวร์ ที่ตั้ง : 84/4 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ : 0-2894-6151-3,0-3433-2199

โทรสาร : 0-3433-2200,0-2894-6153

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)